Juridische informatie en privacy beleid

In uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR: General Data Protection Regulation) wensen wij u meer informatie te verstrekken omtrent de werking van onze website en ons beleid in het kader van de verwerking en bewaring van persoonsgegevens.

1. Website

De website www.cuzn.be is eigendom van CuZn Dakwerken nv, gevestigd te 9300 Aalst, Alfred Nichelsstraat 47. KBO: 0455 608 901
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Het gebruik van “cookies”

De website www.cuzn.be maakt geen gebruik van cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CuZn Dakwerken nv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CuZn Dakwerken nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CuZn Dakwerken nv zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CuZn Dakwerken nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u, in de informatie die via onze website wordt ter beschikking gesteld, onjuistheden of hiaten vaststelt, kan u ons, als beheerder van de site contacteren via info@cuzn.be.

De inhoud van de site (linken inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CuZn Dakwerken nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CuZn Dakwerken nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van linken of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CuZn Dakwerken nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

2. E-mail

E-mailbestanden, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, zijn officiële documenten van CuZn Dakwerken nv. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als je deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij je om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen en ze vervolgens van jouw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. CuZn Dakwerken nv kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie.

3. Privacy beleid

CuZn Dakwerken nv hecht belang aan uw privacy. De verantwoordelijke voor de verwerking, CuZn Dakwerken nv, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

CuZn Dakwerken nv wisselt geen gegevens uit met derden.
De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Opmaak en opvolging van offertes
  • Facturatie
  • Betalingsopvolging
  • Dienst na verkoop
  • Nieuwjaarkaartjes

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en schrapping van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CuZn Dakwerken nv, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden zolang als nodig is voor de doelstelling, meer bepaald met de door de wet voorziene bewaringstermijnen (vb facturen) en het aangaan of onderhouden van onze commerciële relatie. De tijdsduur voor het bijhouden van uw persoonsgegevens loopt zo lang als nodig is voor een correcte bedrijfsvoering.