Algemene voorwaarden

1° Afsluiting en verbreking

a) Enkel onze onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht.

b) Het louter contracteren met Cuzn Dakwerken n.v. geldt, voor de opdrachtgever, als aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.

c) Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties. Cuzn Dakwerken n.v. is ten allen tijde gerechtigd voldoende garanties te eisen. Indien, na orderbevestiging, de financiële toestand van de koper ons niet bevredigend lijkt en/of indien wij moeilijkheden of achterstand in betaling vaststellen, behouden wij ons het recht voor een borgstelling of betaling vóór de levering en/of uitvoering te vragen. Bij gebreke daaraan kunnen de lopende bestellingen/uitvoeringen door ons geschorst of afgezegd worden, onverminderd het recht om de lopende overeenkomsten te annuleren. Een zelfde recht behouden wij ons voor indien de voorschotten niet voldaan worden.

d) Verbreking van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden met ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Bij éénzijdige verbreking van de overeenkomst is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van vijftien (15)% vóór de aanvang van de werken en vijfentwintig (25)% na begin van de uitvoering van de werken, dit op de globaal overeengekomen prijs, onverminderd ons recht een hogere schade te bewijzen.

e) In geval van het afsluiten van een overeenkomst met een rechtspersoon worden de beheerders, zaakvoerders of welke titel deze ook zouden mogen voeren, onweerlegbaar geacht samen met de rechtspersoon, in wiens naam zij gehandeld hebben, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden te zijn.

2° Offertes en meerwerken

a) Elke offerte, in welke vorm ook opgesteld, bindt CuZn Dakwerken n.v. slechts gedurende een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in het bezit van CuZn Dakwerken n.v. te zijn uiterlijk op de laatste dag van voornoemde termijn.

b) Meerwerken, tijdens of na de loop der werken besteld, zullen afzonderlijk berekend en gefaktureerd worden.
Betaling van meerwerken zal, behoudens andersluidend beding, gebeuren conform de bepalingen die op de oorspronkelijke offerte van toepassing zijn.

c) De prijzen zijn berekend uitgaande van de veronderstelling dat zowel electriciteit als sanitaire voorzieningen ter onze beschikking staan.

3° Betaling

a) Bij gebreke van betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd per ondeelbare maand, gelijk aan tien (10)% op de verschuldigde bedragen en op een vergoeding voor administratieve kosten van twaalf (12)% op de hoofdsom, met een minimum van €100; desgevallend te verhogenmet de advocaatkosten.

b) Onze rekeningen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Cu Zn Dakwerken n.v. Wij doen geen afstand van dit recht door wissel te trekken op de koper of door het aanvaarden van iedere andere aard van betaling. Een kwitantie is enkel geldig met onze handtekening.

4° Klachten

a) Indien na levering/uitvoering van de werken blijkt dat er zichtbare gebreken zouden zijn, zal de koper/opdrachtgever deze binnen de acht (8) dagen na de levering en/op plaatsing bij aangetekend schrijven ter kennis brengen.

b) Gedurende de periode van één jaar na beëindiging der werken draagt CuZn Dakwerken n.v. de aansprakelijkheid voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 & 2270 B.W. Elke klacht in geval van fouten in het materiaal of verborgen gebreken na beëindiging der werken is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever er kennis van kreeg; in dit geval is CuZn Dakwerken n.v. enkel gehouden tot het gewoon vervangen van de door ons als gebrekkig erkende koopwaar, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle kosten en elke vergoeding of schadeloosstelling van gelijk welke aard. De vervangen koopwaar zal eigendom van de n.v. zijn.

c) Bij herstellingswerkzaamheden kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

5° Geschillen

a) In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.